نکته ی امنیتی روز

توجه داشته باشید که کلمات عبور کوتاه و ساده به راحتی قابل کشف هستند و همچنین کلمات عبوری که بدلیل پیچیدگی و طولانی بودن به سختی توسط کاربر وارد میشوند نیز میتوانند به همین اندازه خطرناک باشند.
نکته ی امنیتی روز
دانلود از سایت های داخلی دانشگاه

به منظور دانلود از سایتهای داخلی دانشگاه مانند download.shirazu.ac.ir نيازی به login کردن و استفاده از account اینترنت نمی باشد. در اين صورت از حجم دانلود شما کاسته نمی شود.