نکته ی امنیتی روز

توجه داشته باشید که کلمات عبور کوتاه و ساده به راحتی قابل کشف هستند و همچنین کلمات عبوری که بدلیل پیچیدگی و طولانی بودن به سختی توسط کاربر وارد میشوند نیز میتوانند به همین اندازه خطرناک باشند.
نکته ی امنیتی روز
کارمندان مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شیراز

نام و نام خانوادگی مسئولیت خط داخلی خط مستقیم
آقای دکتر خون جوشمدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات390136133901
خانم محمدیمسئول دفتر مرکز فناوری و اداره مخابرات390236133902
آقای ذکاوتمعاون مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات (رئیس اداره مخابرات)390336133903
آقای نجفیکارشناس زیر ساخت390436133904
آقای پیش بینکارشناس شبکه های وایرلس و سامانه پست الکترونیک390536133905
آقای نصیرپورکارشناس سرویس های شبکه390636133906
خانم فیلیکارشناس اتوماسیون اداری و وب سایت دانشگاه390736133907
خانم معصومیکارشناس اتوماسیون آموزشی390836133908
خانم اسدزادهکارشناس اتوماسیون آموزشی390936133909
خانم شریف زادهکارشناس پست الکترونیک و حساب های اینترنتی391036133910
خانم ذکاوتناظر فنی اداره سیستم های مخابراتی391236133912
خانم خضرینماینده دانشگاه در شرکت مخابرات و رابط مالی مرکز فناوری391336133913
آقای گلزاررابط پشتیبانی مرکز فناوری393736133937
آقای نیک سرشتکارشناس سیستم های مخابراتی3333 , 391536133333 , 36133915
آقای رستگارانناظر نگهداری و تعمیر سخت افزار و مسئول امور اداری391736133917
آقای کامیابیکارشناس امنیت سامانه های نرم افزاری391936133919
آقای حسینینامه رسان مرکز فناوری393836133938
فاکسفاکس393936133939